Irene Vidal - Serveis de Traducció i Correcció  experiència: documents jurídics

Aquests són alguns exemples de traduccions i correccions realitzades (classificades per sectors).


documents civils
 • sentències de divorci
 • herències
 • condicions generals de compra (entre particulars)
 • contractes de lloguer
 • poders

documents mercantils i societaris
 • contractes per a la formació d’Agrupacions Europees d’Interessos Econòmics
 • contractes de penyora de participacions socials
 • contractes de col·laboració empresarial
 • contractes de compravenda de participacions socials
 • contractes d’alta direcció
 • condicions generals de compra (entre empreses)
 • acords de confidencialitat
 • actes de juntes generals d'accionistes
 • convenis de col·laboració
 • estatuts d’associacions
 • poders

documents administratius
 • certificats de penals
 • partides de naixement
 • certificats de defunció
 • extractes d’inscripció d’empreses en el Registre Mercantil

documents acadèmics
 • certificats d'estudis
 • expedients acadèmics