Irene Vidal - Serveis de Traducció i Correcció  experiència: documents científico-tècnics

Aquests són alguns exemples de traduccions i correccions realitzades (classificades per sectors).


maquinària industrial
 • manuals de:
  • pistoles de segellat
  • rentadores industrials
  • netejadors de piscines
  • plegadores
  • premses tèrmiques

construcció
 • estudis sobre materials
 • informes de proves
 • informes de sistemes de protecció contra incendis
 • especificacions tècniques de sistemes estructurals de piscines
 • especificacions arquitectòniques

equips elèctrics i electrònics
 • especificacions tècniques de:
  • subestacions exteriors
  • acceleradors lineals d'electrons

informàtics
 • manuals de:
  • impressores
  • programes informàtics de gestió
  • programes de gestió de dades

químic y farmacèutic

 • articles sobre el sector de la química
 • informes de validació per a laboratoris farmacèutics
 • especificacions de refractaris
 • fitxes de dades de seguretat de materials

medicina i salut
 • articles sobre:
  • traumatologia
  • seguretat i salut en el treball
  • higiene alimentària

altres

 • informes sobre:
  • sostenibilitat
  • agricultura